Get to know me meme[1/6] Favorite Pairings → Tris Prior & Tobias Eaton

1,136 notes

(Source: likeserenitys, via zustin)

(Source: freshbieber, via zustin)

(Source: ayebieber, via zustin)

(Source: bieberunedited, via beybers)

(Source: adidasneolabel, via rockmafias)